Categories
News

กระชายพลัส วิธีเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

กระชายพลัส วิธีเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากการตรวจสอบฉลากสินค้า ฉลากอย่างน้อยต้องมีข้อความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 และ ฉบับที่ 252 (พ.ศ.2545) ตามสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดังนี้

– ชื่ออาหาร Brand Name , Product Name
– ปริมาณสุทธิ Net Weight
– วันที่ผลิต MFG / MFD (Manufacturing date / Manufactured Date)
– วันที่หมดอายุ EXP / EXD (Expiry Date / Expiration Date)
– ควรบริโภคก่อนวันที่ BB / BBE (Best Before / Best Before End)
– ชื่อ-ที่ตั้งสถานที่ผลิต/นำเข้า ผลิตโดย…………….. Manufactured By………………
– สูตร ส่วนประกอบ Active Ingredients , Non Active Ingredients
– เลขสารบบอาหาร เครื่องหมายแสดงการได้รับอนุญาตประกอบด้วยเลข 13 หลัก ที่แสดงจังหวัดของสถานที่ผลิต สถานะของสถานที่ผลิตหน่วยงานผู้อนุญาต เลขที่สถานที่ผลิต/นำเข้า หน่วยงานที่ออกเลขสารบบอาหาร ลำดับที่ของอาหารของสถานประกอบการนั้นๆโดยแสดงไว้ที่ฉลากสินค้า
– สามารถนำเลข 13 หลักตรวจสอบได้ที่ https://oryor.com/check-product-serial

2. เลือกผลิตภัณฑ์จากสถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐานสากล อย่างน้อยที่ต้องมีเพื่อเป็นมาตรฐานทางการผลิต ความปลอดภัย และตามบัญญัติศาสนาของผู้บริโภคด้วย ดังนี้

1. Good Manufacturing Practice (GMP) เป็นการรับรองการผลิตที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัย

2. Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) การวิเคราะห์อันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผู้บริโภค กำหนดมาตรการควบคุม และแก้ไขปัญหา ร่วมกับการใช้ผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ (Lab) เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยอย่างสูงสุด

3. Halal (ฮาลาล) “Halal Food” เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำหรับหรับประชากรมุสลิมต้องได้รับการรับรองและอนุญาตโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการประจำจังหวัด

4. Codex เป็นองค์กรและมาตรฐาน เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคและการดูแลให้เกิดความเท่าเทียมกันในด้านการค้า ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่าง องค์การอาหารและเกษตร (Food and Agriculture Organization : FAO) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO)

5. มาตรฐาน ISO 22000 มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของอาหาร Food Safety Management System: FSMS ระบบการจัดการความปลอดภัยของ อาหาร ครอบคลุมทั้งข้อกำหนดของ GMP, HACCP เน้นที่ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาการจัดการความปลอดภัยของอาหารให้มีความชัดเจน

6. MST STANDARD ควบคุมและตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้

3. เลือกผลิตภัณฑ์จากส่วนผสม ส่วนประกอบ ปริมาณสารอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงอาการแพ้ และไม่ควรเลือกสารอาหารที่มีปริมาณมากเกินไปหรือมากกว่าปริมาณที่แนะนำต่อวัน เพราะอาจทำให้เกิดการสะสมเป็นเป็นอันตรายได้

4. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการวางจำหน่ายในสถานที่ได้รับอนุญาตการซื้อขายได้อย่างถูกต้อง มีหน้าร้านค้า หรือตามร้านขายยาชั้นนำ มีเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญแนะนำถึงประเภทที่ควรทานไม่ว่าจะเป็นวิตามินหรืออาหารเสริม เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเกิดผลดีต่อสุขภาพอย่างสูงสุด

5. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไม่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ว่าสามารถแก้ปัญหาสุขภาพได้มากกว่าที่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนและอาจทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ รับประทานหรืออาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้