Categories
Travel news

ปิรามิดขั้นบันไดสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมมายา

ติกัลซ่อนตัวอยู่ในป่าของกัวเตมาลา เป็นป้อมปราการของชาวมายันที่สะท้อนถึงความสำเร็จทางวัฒนธรรมมากกว่า 1,000 ปีตั้งแต่ 600 ปีก่อนคริสตกาล
จากัวร์และเสือพูมาเดินด้อม ๆ มองๆ อยู่ในถิ่นทุรกันดารโดยรอบ แต่พระราชวัง วัด และพลาซ่าภายในพื้นที่นั้นเป็นตัวแทนของยอดแหลมที่เก่าแก่ที่สุดบางส่วนแห่งความสำเร็จของมนุษย์

ปิรามิดขั้นบันไดเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมมายาที่ลอยอยู่เหนือท้องฟ้า สิ่งที่น่าประทับใจไม่แพ้กันคือสนามกีฬา วัด และพระราชวังที่ล้อมรอบพลาซ่าหลัก
ทางหลวงโบราณส่วนใหญ่ที่เชื่อมโครงสร้าง 3,000 แห่งของ ติกัลปลอดจากพืชพรรณ ดังนั้นผู้มาเยือนจึงสามารถเดินเตร่ไปตามอาคารต่างๆ ได้มากเหมือนในสมัยโบราณ